Af skrigere og stigbøjler

(Kommentar) Det, vi oplevede fra Olaf Scholz, vores kansler, den 2. juni 2023, var ikke kun reaktionen på starten på en højreorienteret offensiv. Fordi resultaterne af meningsmålinger fra SPD viser, at det nu er på niveau med højtråbende parti og ikke kun er i fare for at blive overhalet af dem. Hvordan kunne dette ske? Da FDP-kandidaten Thomas Kemmerich blev valgt til Thüringens nye statsfader med AfDs stemmer den 6. februar 2020, blev en dør åbnet i forbundspolitik til en verden fra svundne tider. 65 år efter afslutningen af ​​NSDAP og 87 år efter deltagelsen af ​​DDP/Tysk Parti, hvorfra det økonomisk liberale FDP udsprang efter grundlæggelsen af ​​Forbundsrepublikken Tyskland, var de liberale igen stigbøjler for det nationale Socialistisk tankekultur i tysk politik. Enhver, der stadig mener, at formålet med FDP i dag ikke er at fremme AfD, vender nok det blinde øje til virkeligheden. AfD var i stand til at finde sin politiske fremdrift uden nogen handling fra sin side, blot på grund af FDP's obstruktion i lyskrydskoalitionen. Hver beslutning og hver blokade fra FDP's side i lyskrydskoalitionen mod den eksisterende koalitionsaftale gjorde skrigerne højere og højere. Selvom unionslederen Friedrich Merz gentagne gange understreger, at så længe han er i embedet, ville der ikke være noget samarbejde med AfD, husker de gamle mennesker i vores nation bestemt, hvordan DVP, Centeret og Bayerske Folkeparti (alle Unions stiftende fædre) ) havde stemt for bemyndigelsesloven den 23. marts 1933. Selvfølgelig vil alle undre sig over, hvad FDP får ud af det, hvis AfD bliver regeringsparti på tværs af kommunegrænser? Søndag den 18. juni 2023 stiller Leif-Erik Holm, en AfD-politiker, for første gang i en tysk delstatshovedstad, op som kandidat ved et omvalg til overborgmesteren i Schwerin mod den siddende SPD-mand Rico Badenschier. Og det vil formodentlig også være effekten af ​​den uro og splittelse af vælgerne, som FDP har sat i gang. Så hvad får FDP ud af det? De økonomiske liberales målbevidsthed har altid været udbytning og plyndring af befolkningen og vælgermasser svækket af vanskelige globale økonomiske forhold. Det nazistiske regimes hovedmodtagere var de tyske industrifolk og forretningsmagnater. FDP beskæftiger sig også i dag med at skaffe det størst mulige overskud fra endetiden før et globalt klimakollaps til de tyske erhvervschefer med deres "teknologiåbne klimapolitik". Og det er altså igen mainstream-partierne CDU/CSU og det økonomisk liberale FDP, der fungerer som stigbøjler for det nationalsocialistiske AfD.

Of screamers and stirrup holders

(Comment) What we from Olaf Scholz, our Chancellor, on June 2, 2023, was not just the reaction to the start of a right-wing offensive. Because the poll results of the SPD show that it is now level with the party of the loudmouths and not only runs the risk of being overtaken by them. How could this happen? When the FDP candidate Thomas Kemmerich was elected the new Thuringian state father with the votes of the AfD on February 6, 2020, a door was opened in federal politics to a world from days gone by. 65 years after the end of the NSDAP and 87 years after the participation of the DDP/German State Party, from which the economically liberal FDP emerged after the founding of the Federal Republic of Germany, the liberals were once again the stirrup holders for the National Socialist culture of thought in German politics. Anyone who still believes that the aim of the FDP today is not to promote the AfD is probably turning a blind eye to reality. The AfD was able to gain political momentum through no fault of its own due to the FDP's obstructionism in the traffic light coalition. Every decision and every blockade by the FDP in the traffic light coalition against the existing coalition agreement made the screamers louder and louder. Even if the Union leader Friedrich Merz repeatedly emphasizes that as long as he is in office there would be no cooperation with the AfD, the old people in our nation certainly remember how the DVP, the Center and the Bavarian People's Party (all Union Founding Fathers) had voted for the Enabling Act on March 23, 1933. Of course, everyone will wonder what the FDP will get out of it if the AfD becomes the governing party across municipal borders? On Sunday, June 18, 2023, for the first time in a German state capital, Leif-Erik Holm, an AfD politician, will stand as a candidate in a runoff election for the Lord Mayor of Schwerin against the SPD incumbent Rico Badenschier. And this will presumably also be the effect of the unrest and division of the electorate initiated by the FDP. So what does the FDP get out of it? The single-mindedness of the economic liberals has always been the exploitation and plunder of the population and masses of voters weakened by difficult global economic conditions. The main beneficiaries of the Nazi regime were the German industrialists and business magnates. The FDP is also concerned today with cobblering the greatest possible profit from the end times before a global climate collapse to the German business bosses with their "technology-open climate policy". And so it is again the mainstream parties CDU/CSU and the economically liberal FDP, which act as stirrups for the National Socialist AfD.

Von Schreihälsen und Steigbügelhaltern

(Kommentar) Was wir von Olaf Scholz, unserem Bundeskanzler, am 2. Juni 2023 erlebt haben, war nicht nur die Reaktion zum Auftakt einer rechtsgerichteten Offensive. Denn die Umfrageergebnisse der SPD zeigen, dass sie inzwischen gleichauf mit der Partei der Schreihälse liegt und nicht nur Gefahr läuft, von ihnen überholt zu werden. Wie konnte es dazu kommen? Als sich am 6. Februar 2020 der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum neuen thüringenschen Landesvater wählen ließ, wurde in der Bundespolitik eine Tür in eine Welt aus vergangenen Tagen aufgestoßen. 65 Jahre nach dem Ende der NSDAP und 87 Jahre nach der Beteiligung der DDP/Deutsche Staatspartei, aus der die wirtschaftsliberale FDP nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland hervorgegangen ist, waren die Liberalen wieder einmal mehr die Steigbügelhalter für die nationalsozialistische Denkkultur in der bundesdeutschen Politik. Wer heute noch glaubt, das Ziel der FDP von heute wäre nicht die Förderung der AfD, der verschließt wohl die Augen vor der Wirklichkeit. Allein durch die Quertreiberei der FDP in der Ampelkoalition konnte die AfD ohne ihr eigenes Zutun in den politischen Aufwind geraten. Jeder Entschluss und jede Blockade der FDP in der Ampelkoalition gegen den bestehenden Koalitionsvertrag, ließ die Schreihälse lauter und lauter werden. Auch wenn der Unionsführer Friedrich Merz immer wieder betont, solange er im Amt sei, würde es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, so erinnern sich die Alten in unserer Nation sicherlich daran, wie die DVP, das Zentrum und die Bayerische Volkspartei (allesam Unions-Gründungs-Väter) am 23. März 1933 für das Ermächtigungsgesetz gestimmt hatten. Natürlich wird sich jeder fragen, was die FDP davon hat, wenn die AfD zur Regierungspartei über die kommunalen Grenzen hinweg wird? Am Sonntag den 18. Juni 2023 wird das erste Mal in einer bundesdeutschen Landeshauptstadt mit Leif-Erik Holm ein AfD-Politiker in einer Stichwahl zum Oberbürgermeister von Schwerin als Kandidat gegen den SPD-Amtsinhaber Rico Badenschier antreten. Und dies wird vermutlich auch die Auswirkung der durch die FDP mitinitiierte Unruhe und Spaltung der Wählerschaft sein. Was hat die FDP also davon? Die Zielstrebigkeit der Wirtschaftsliberalen war schon immer die Ausbeutung und Plünderung der durch schwierige globale Wirtschaftslagen geschwächten Bevölkerung und Wähler*innen-Massen. Hauptprofiteur der Nazi-Regentschaft waren die deutschen Großindustriellen und Wirtschaftsmagnaten. Ebenso treibt es die FDP heutzutage um, aus der Endzeit vor einem weltweiten Klimazusammenbruchs den deutschen Wirtschaftsbossen mit ihrer „technologieoffenen Klimapolitik“ noch den größtmöglichen Gewinn zuzuschustern. Und so sind es wieder die Volksparteien CDU/CSU und die wirtschaftsliberale FDP, die sich als Steigbügelhalter für die nationalsozialistische AfD betätigen.