Hvor er freden?

Det er snart weekend igen, og medierne er stadig hjemsøgt af splid. Det er ikke kun krigen i Ukraine, der bekymrer os her i Tyskland hver dag. Det er også denne usigelige opvarmningskrig, vi fører her på landjorden. Vi ved alle, at på så fine vejrdage som i dag er andelen af ​​ solenergi langt over 50 % i el-mixet. Vindenergi er omkring 15% i den milde vind, resten er fordelt på gas (15%), olie og kul (10%) og andre energiformer. Og vi ved også, at CO2-afgifterne stiger næste år, hvilket gør gas- og kulfyrede kraftværker urentable. Så vi har brug for vedvarende energi fra vind, sol og vand for at få enderne til at mødes.

Skal vi så ikke have lidt mere ro, så vi kan tænke over, hvordan vi kan råde bod på underskuddene i den 16-årige sort-røde koalition? Vores land har trods alt meget mere at kæmpe for fred end den lille ophedede krig i vores lyskrydskoalition. Der er stadig spørgsmålet om stigende nationalisme - en reel trussel mod vores demokrati. There is still the issue of rising nationalism - a real threat to our democracy. Vi må ikke falde i den misforståelse, at det kun er AfD eller "Venstre", der er ansvarlige for den stigende ekstremisme i vores land. Der er også de frie økonomer, der kun har deres pengegevinst i tankerne, de fritænkere, de uvidende, der kun vil holde sig selv i samtalen med slogans til deres valgkamp.

Hvis vi skal miste vores frie demokrati her, så har vi mistet alt. Så vil alle vores levebrød stå på spil, og det vil ikke kun være de få hundrede oversvømmelsesofre om året, vi bliver nødt til at sørge. Mindet om Det Tredje Rige burde være nok til at beskytte os mod sådanne skader.

Where is the peace?

It will soon be the weekend again and the media is still haunted by discord. It's not just the war in Ukraine that concerns us here in Germany every day. It is also this unspeakable heating war that we are waging here on land. We all know that on such fine weather days as today, the proportion of solar energy is well over 50% in the electricity mix. Wind energy is about 15% in the mild wind, the rest is divided between gas (15%), oil and coal (10%) and other forms of energy. And we also know that CO2 taxes will increase next year, making gas and coal-fired power plants unprofitable. So we need renewable energies from wind, sun and water to make ends meet.

So don't we need a little more peace so that we can think about how we can make up for the deficits of the 16-year black-red coalition? After all, our country has a lot more to fight for peace than the little heating war in our traffic light coalition. We must not fall into the misconception that only the AfD or the "left" are responsible for the increasing extremism in our country. There are also the free economists who only have their monetary gain in mind, the free thinkers, the ignoramuses who only want to keep themselves in the conversation with slogans for their election campaign.

If we are to lose our free democracy here, then we have lost everything. Then all of our livelihoods will be at stake and it will not just be the few hundred flood victims a year that we will have to mourn. The memory of the Third Reich should be enough to protect us from such damage.

Wo bleibt der Frieden?

Es ist bald wieder Wochenende und immer noch geistert der Unfrieden durch die Medien. Es ist ja nicht nur der Krieg in der Ukraine, der uns hier in Deutschland tagtäglich beschäftigt. Es ist auch dieser unsägliche Heizungs-Krieg, den wir hier zu Lande führen. Wir wissen alle, dass an solchen Schönwetter-Tagen, wie heute, der Anteil an Sonnenenergie weit über 50% im Strom-Mix liegt. Wind-Energie ist bei dem lauen Wind bei ca. 15%, der Rest teilt sich auf auf Gas (15%), Öl und Kohle (10%) und andere Energieformen. Und wir wissen auch, dass im nächsten Jahr die Abgaben für CO2 steigen werden und damit werden Gas- und Kohle-Kraftwerke unrentabel werden. Wir brauchen also die erneuerbahren Energien, aus Wind, Sonne und Wasser, um dann über die Runden zu kommen.

Brauchen wir also nicht ein wenig mehr Frieden, damit wir uns überlegen können, wie wir die Defizite der 16 Jahre Schwarz-Roter Koalition wieder aufhohlen können? Unser Land hat schließlich noch mit viel mehr um Frieden zu kämpfen, als das Bisschen Heizungs-Krieg in unserer Ampel-Koalition. Da ist nämlich noch die Sache mit dem aufkommenden Nationalismus - eine wirkliche Gefahr für unsere Demokratie. Wir dürfen nicht in den Irrglauben verfallen, nur allein die AfD oder die "Linken" sind für den ansteigenden Extremismus in unserem Land verantwortlich. Es sind auch die freien Ökonomen, die nur ihren monetären Gewinn vor Augen haben, die Freidenker, die Ignoranten, die sich nur mit Parolen für ihren Wahlkampf im Gespräch halten wollen.

Wenn wir hier unsere freie Demokratie verlieren sollen, dann haben wir alles verloren. Dann wird unser aller Lebensgrundlage auf dem Spiel stehen und es sind dann nicht nur die paar hundert Flutopfer im Jahr, die wir zu beklagen haben. Die Erinnerung an das Dritte Reich sollte uns genügen, um uns vor solchen Schäden zu bewahren.

Vores 100% grønne hus... / Our 100 perc. green house ... / Unser 100% grünes Haus